För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
Kampanj: Boka hembesök av läkare, nu 1 295 kr (ordinarie 2 495 kr) Läs mer »

ALLMÄNNA ABONNEMANGSVILLKOR FÖR MOBILA DOKTORN

(1) Dessa allmänna abonnemangsvillkor (”Allmänna Villkoren”) gäller mellan  Docteum AB (”Mobila Doktorn”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), org.nr 559115-4033,  med adress Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Stockholm och dig som användare av de  tjänster och funktioner som beskrivs nedan (”Kunden”) (var och en ”Part” och  gemensamt ”Parterna”). Genom att ingå ett abonnemangsavtal 

(”Abonnemanget”) och därefter använda de tjänster som Mobila Doktorn  tillhandahåller (”Tjänsten eller Tjänsterna”) godkänner Kunden dessa  Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor utgör avtalsinnehåll i Abonnemanget mellan Mobila Doktorn och Kunden (”Avtalet”).

(2) Dessa Allmänna Villkor har reviderats den 25 augusti 2020 och ersätter alla  tidigare gällande Allmänna Villkor avseende Abonnemanget, Tjänsterna och  Avtalet.

1 ALLMÄNT

Tjänsternas omfattning och beställning

1.1 Mobila Doktorn tillhandahåller en abonnemangstjänst för en hemläkartjänst.  Tjänsten säljs i abonnemangsform, genom Abonnemanget till juridisk eller fysisk  person.

1.2 I Tjänsten ingår hemläkarbesök ett antal tillfällen per anställd (beroende på vilket  abonnemang som tecknats) till. Outnyttjade besök sparas inte. I abonnemanget ingår också  att Mobila Doktorn bistår med sjukvårdsrådgivning per telefon och hembesök av  läkare vid behov. Vid hembesök av läkare där Kundens anställde eller anställdes

familjemedlem som är folkbokförd på samma adress (”Anställde”) kan  undersökning gällande akuta infektioner med tillhörande symtom (hosta,  bihålebesvär, halsfluss, feber, lunginflammation), besvär i rörelseorgan (stukning,  ryggskott), magbesvär, hudutslag (eksem, klåda, borrelia), astma och  andningsbesvär, besvär som rör öron, näsa och hals, ögoninfektioner, psykisk  ohälsa, stressreaktion, sömnsvårigheter, svullna ben och vissa andra liknande  besvär utföras. Vid en undersökning ingår vid behov snabbprover såsom CRP,  urinsticka eller halsprov samt utfärdande av recept, remiss och  sjukvårdsrelaterade intyg.

1.3 Mobila Doktorn ska inte användas vid behov av akut vård, utan då bör Kunden eller Anställde ringa 112 eller uppsöka akutmottagning.

Abonnemangsbekräftelse och avtalets start

1.4 I Abonnemanget framgår pris för Tjänsten, eventuell bindningstid samt dessa Allmänna  Villkor som bilaga. Anmärkningar på Avtalet från Kundens sida ska göras inom 7 (sju) dagar från dess att Avtalet ingåtts till Kunden. Avtalsstart beräknas från  det datum parterna ingått Abonnemanget.

Priser

1.5 Utöver i Abonnemanget avtalad abonnemangsavgift (”Abonnemangsavgiften”) tillkommer kostnad för enskilda besök enligt Abonnemanget.

1.6 Mobila Doktorn förbehåller sig rätten att debitera Kunden om förändringar görs i  lagstiftning eller avtal med landstinget som innebär ökade kostnader för Mobila  Doktorn. Innan sådan debitering görs kommer dock dessa Allmänna Villkor att  uppdateras, se punkten 10.1 nedan.

Betalningsvillkor

1.7 Betalning av Abonnemangsavgiften erläggs mot faktura årsvis.

1.8 Betalning av Abonnemangsavgiften ska vara Mobila Doktorn tillhanda senast på  fakturan angivet förfallodatum. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras  dröjsmålsränta med vid varje tidpunkt gällande referensränta plus 8 %, en  påminnelseavgift om 60 SEK samt andra kostnader som uppstår för Mobila  Doktorn, t.ex. inkassokostnader (för närvarande 180 SEK). Vidare äger Mobila  Doktorn rätt att inaktivera Tjänsten enligt punkten 2.1 nedan.

1.9 Kunden svarar för att erlägga rättidig betalning av Abonnemangsavgiften i  enlighet med vad som föreskrivs i varje respektive faktura.

Betalningsansvar

1.10 Kunden är betalningsansvarig för samtliga avgifter som följer av Abonnemanget.  Om Abonnemanget tecknas för juridisk person, av någon som saknar behörighet  att företräda den juridiska personen, har denne personligt betalningsansvar.

Tjänstens tillgänglighet

1.11 Mobila Doktorn har som avsikt att tillhandahålla Tjänsten för Kunden utan större  avbrott. På grund av tekniska problem (t.ex. elavbrott, fel i mjukvara och/eller  hårdvara, anslutningsförlust, etc.) eller till följd av annan typ av avbrott i allmänna  samfärdseln på så sätt som beskrivs under punkten 9.1 nedan kan dock Mobila  Doktorn förhindras från att utföra Tjänsten. Mobila Doktorn garanterar inte att  Tjänsten kan tillhandahållas för det fall det uppstår sådana hinder som ligger  utanför Mobila Doktorns kontroll. 

1.12 Kund accepterar genom ingånget Avtal att avbrott, fördröjningar och liknande  som förorsakats på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll eller  är en del av vår kontinuerliga service av Tjänsten enligt punken 1.11 ovan, inte  utgör fel i Tjänsten.

2 MOBILA DOKTORNS RÄTT, ÅTAGANDE OCH ANSVAR Begränsa nyttjandet eller stänga tillgängligheten

2.1 Vid försenad eller utebliven betalning för Abonnemanget eller tilläggstjänster  äger Mobila Doktorn rätten att inaktivera Tjänsten. Inaktivering av Tjänsten  innebär inte automatiskt att Tjänsten sägs upp.

Vid fel, avhjälpande m.m.

2.2 Under förutsättning att Kunden betalat ålagda avgifter i enlighet med dessa  Allmänna Villkor, är Mobila Doktorn skyldig att avhjälpa eventuella fel i Tjänsten efter att Kunden har meddelat Mobila Doktorn om detta. Avhjälpande ska ske  utan oskäligt dröjsmål efter meddelande från Kunden med hänsyn till avvikelsens  art och omständigheter.

Överlåtelse

2.3 Mobila Doktorn äger rätt att överlåta detta Avtal, i delar eller i sin helhet, när som  helst, utan skyldighet att meddela Kunden om sådant överlåtande.

Ansvar för vårdgivarnas fullgörelse av vårdtjänster

2.4 Mobila Doktorn är en etablerad vårdgivare som står under IVO:s tillsyn. Mobila  Doktorn utför Tjänsten med iakttagande av gällande regelverk för hälso- och  sjukvård, däribland hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetslagen  (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och gällande föreskrifter  (”Regelverket”).

2.5 Mobila Doktorn ansvarar för att läkare som aktualiseras som rådgivare och  förskrivare inom Tjänsten innehar giltiga försäkringar och innehar svensk  läkarlegitimation och/eller annan nödvändig kompetens för utförandet av  Tjänsten.

2.6 Mobila Doktorn kan inte garantera att Tjänsten kommer att vara felfri eller utan  störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar  som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter.  Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten.  Mobila Doktorn ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska  störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt Regelverket. Mobila Doktor är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning  till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Mobila

Doktors sida.

Ändring i erbjudande och de tjänster som tillhandahålls

2.7 Mobila Doktorn uppdaterar kontinuerligt sitt erbjudande, Abonnemanget och  Avtalet. Mobila Doktorn har rätten att, utan att dessförinnan inhämta  godkännande från Kunden, när som helst göra ändringar av i sitt erbjudande,  Abonnemanget, Avtalet och de Tjänster som tillhandahålls till Kunden i enlighet  med vad som framgår av punkten 10.1 nedan. 

2.8 Vid sådana ändringar i erbjudandet, Abonnemanget, Avtalet eller Tjänsterna har  dock kunden rätt att säga upp avtalet i enlighet med vad som framgår under  punkten 10.1 nedan.

3 KUNDENS ÅTAGANDE OCH ANSVAR

Avtalsvillkor och uppgifter

3.1 Kund bär ansvaret för att ta del av dessa Allmänna Villkor samt iaktta eventuella förändrade eller nya avtalsvillkor och förutsättningar avseende Tjänsten och  Abonnemanget. Om Kund fortsätter att använda Tjänsten efter det datum då  sådana ändringar träder i kraft innebär det att Kund godkänner ändringarna.

3.2 Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas av Kunden i  samband med ingåendet av Avtalet eller Abonnemanget och användandet av  Tjänsterna. Mobila Doktorn ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer  på grund av att Kunden har lämnat felaktig information eller inte uppdaterat  informationen.

3.3 Kunden ska förvara personlig och användarspecifik information – såsom  användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som  kan komma att nyttjas för användandet av Tjänsterna – på ett betryggande sätt  och inte använda den eller avslöja denna information för någon obehörig. Om  Kunden misstänker, eller borde ha misstänkt, att sådan information har kommit  till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig  att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst därtill.

3.4 Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden. Kunden ansvarar således  för bl.a. eventuell överföring av information och elektroniska dokument. Kunden  är skyldig att, utöver dessa Allmänna Villkor och eventuella instruktioner som  Mobila Doktorn från tid till annan publicerar på sin webbplats, iaktta gällande  lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska  värderingar vid användningen av Tjänsten. Kunden får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att Mobila Doktorn eller annan drabbas av olägenhet eller skada. 

3.5 Kunden och Kundens anställde förbinder sig därtill att:

˗ vid försämring av det behandlade tillståndet, vända sig till allmän  vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning på sjukhus, samt

˗ inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk  konsultation.

Överlåtelse

3.6 Kund har inte rätt att överlåta Avtalet eller Abonnemanget. Kunden har inte heller  rätt att överlåta eller överföra eventuella rättigheter till Tjänsten utan Mobila  Doktorns föregående skriftliga medgivande.

Skyldighet att hålla Mobila Doktorn skadelös

3.7 Kunden ska hålla Mobila Doktorn skadelös om Kunden gjort intrång i tredje mans  immateriella rättigheter eller om tredje man riktar anspråk mot Mobila Doktorn i  anledning av Kundens användning av Tjänsterna.

4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

4.1 Mobila Doktorn äger alla immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsterna  (inklusive men inte begränsat till eventuella tekniska lösningar och eventuellt  innehåll på Mobila Doktorns webbplats) samt allt material som publiceras av eller  tillhandahålls Kunden från Mobila Doktorn (inklusive men inte begränsat till  programvara, dokumentation, data, registerinformation och liknande). Dessa verk  är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls Mobila Doktorn.

4.2 Om immateriella rättigheter uppstår som ett resultat av Kundens användande av  Tjänsterna tillfaller dessa Mobila Doktorn med ensamrätt.

4.3 All Kundens kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av  Mobila Doktorns material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Allmänna  Villkor är förbjuden. Kunden förstår att otillåten användning kan utgöra brottslig  gärning.

5 PERSONUPPGIFTER

5.1 Mobila Doktorn är personuppgiftsansvariga för vissa av de personuppgifter som  vi behandlar inom ramen för Abonnemanget. Vår behandling sker alltid i enlighet  med gällande personuppgiftslagstiftning och vår, vid var tid gällande,  integritetspolicy. 

Kund kan läsa vår fullständiga integritetspolicy på Mobila Doktorns webbplats.

6 REKLAMATION

6.1 Reklamation skall, för att kunna åberopas, göras skriftligen och inom skälig tid  efter det att Kunden uppmärksammat felet/bristen eller skäligen borde ha

uppmärksammat felet/bristen. Kunden ska på egen bekostnad översända  erforderligt material och/eller information så att avvikelsen i enlighet med  anmälan kan åtgärdas av Mobila Doktorn. 

6.2 Kunden är skyldig att framställa ersättningskrav till Mobila Doktorn utan skäligt  dröjsmål efter det att skada upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Kunden inte  gör detta förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande.

7 ABONNEMANGETS GILTIGHETSTID, UPPSÄGNING OCH  UPPHÖRANDE

Abonnemangets giltighetstid

7.1 Om Abonnemanget ej sagts upp av Part senast 1 månad före Avtalets upphörande,  förlängs det med ytterligare tolv månader för varje gång. För det fall Part önskar  säga upp avtalet under förlängningen ska detta göras senast 1 månad före  respektive förlängningsperiods utgång.

Mobila Doktorns hävningsrätt

7.2 Mobila Doktorn äger rätten att med omedelbar verkan häva Abonnemanget om  Kunden ej erlagt avtalade avgifter och är i dröjsmål i mer än trettio (30) dagar;  eller om Kunden bryter mot något villkor i Avtalet.

Mobila Doktorns rätt att införa karantänsperiod för kund

7.3 Mobila Doktorn äger rätten att neka en kund att teckna ett nytt abonnemang inom loppet av 12 månader (s.k. karantänsperiod) från avslut av ett tidigare abonnemang.

8 ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 Mobila Doktorns ansvar är under alla omständigheter begränsat till maximalt 2,5  prisbasbelopp. För undvikande av missförstånd gäller inte denna  ansvarsbegränsning för patientskadeersättning enligt patientskadelagen  (1996:799) eller ersättning enligt Europaparlamentets och Rådets förordning  (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende  på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om  upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”).

9 FORCE MAJEURE

9.1 Parterna är överens om att i det fall Part är helt eller delvis förhindrad att fullgöra  sina åtaganden enligt Avtalet och detta beror på omständighet som ligger utanför  Parts omedelbara kontroll och som Part skäligen inte Kunde ha känt till eller  förutsett vid avtalets ingående, skall detta utgöra befrielsegrund som medför  framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och andra påföljder.  Som befrielsegrunder räknas myndighetsingripande, krig, upplopp, strejk,  naturkatastrof, elavbrott, sabotage mot till exempel el, telefonledningar och  datautrustning eller liknande händelser. Om Parts fullgörande till väsentlig del

förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angivna omständigheter  äger Part rätt att, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Abonnemanget. 

10 VILLKORSÄNDRING

10.1 Mobila Doktorn kan ändra dessa Allmänna Villkor utan att i förväg inhämta  godkännande från Kunden. Sådan ändring träder, i fråga om befintliga Kunder, i  kraft en vecka efter det att ändringar en införts på Mobila Doktorns Webbplats  och att Kunden erhållit information från Mobila Doktorn om att ändringar av  dessa Allmänna Villkor skett. För det fall Kunden inte godtar ändringarna i dessa  Allmänna Villkor har Kunden rätt att med utan beaktande av punkten 7.1 ovan  inom en månad från det att ändringarna träder i kraft omedelbart säga upp Avtalet.  För det fall sådan uppsägning inte sker ska Kunden anses ha godtagit ändringarna  genom att fortsätta använda Tjänsterna. För nya Kunder gäller de senast  publicerade Allmänna Villkoren omedelbart.

11 MEDDELANDEN

11.1 Meddelanden med anledning av dessa Allmänna Villkor ska överlämnas via bud  till respektive Parts angivna adress eller via e-post till Parts respektive e postadress som den andra Parten vanligen kommunicerar med Parten genom. Ett  sådant meddelande ska anses överlämnat (i) vid tidpunkten för överlämnande (om  det lämnas via bud) eller (ii) vid avsändandet (om det skickas via e-post).

12 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

12.1 Skulle någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor eller tillämpningen därav  vara ogiltig, ska detta inte innebära att de Allmänna Villkoren eller bestämmelsen  i sin helhet är ogiltig. I stället ska Parterna justera de Allmänna Villkoren eller  bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt de Allmänna Villkorens  andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse  som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i  de Allmänna Villkoren ska fortsätta gälla.

13 RUBRIKER

13.1 Rubrikerna i dessa Allmänna Villkor är införda enbart i redaktionellt syfte och  ska inte ligga till grund för tolkning av de Allmänna Villkorens materiella  bestämmelser.

14 TILLÄMPLIG LAG

14.1 Abonnemanget och Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk  materiell rätt.

15 TVIST M.M.

15.1 Tvister som uppstår i anledning av Abonnemanget, Avtalet och därmed  sammanhängande rättsförhållande skall ska slutligt avgöras i allmän domstol där  Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

15.2 Har Kunden invändningar beträffande eller synpunkter på Tjänsterna i den del  som avser vård för vilket Mobila Doktorn ansvarar anmodas Kunden att kontakta  Mobila Doktorn på info@mobiladoktorn.se.

15.3 För synpunkter på vården har Kunden också möjlighet att vända sig till  patientnämnden i Kundens landsting eller till Inspektionen för vård och omsorg  (IVO).

_______________