Policy and cookies

Användarvillkor för enskild användare

Om tjänsten

Docteum AB driver och äger Mobil@Doktorn som ”bolag”. Docteum AB benämns nedan som ”vårdgivaren” och detta avtal reglerar användandet av ”Tjänsten” Mobil@Doktorn för dig som enskild användare i egenskap av patient. Tjänsten är inte till för att användas vid akuta situationer som kräver akut sjukvård utan i sådana situationer skall den allmänna vården anlitas genom att ringa 112 eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.Tjänsten är skapad för att användas i Sverige.

Hembesök av läkare

Mobil@Doktorn erbjuder hembesök av läkare. Det innebär att läkarbesök som bokas i Tjänsten utförs på den adress du önskar. Som kund förbinder du dig att alltid förse Mobil@Doktorn med korrekta adressuppgifter och att göra allt som står i din makt för att läkaren kan utföra planerat besök. Det inkluderar att finnas tillgänglig på det telefonnummer du angett i fall läkaren har svårt att hitta till din adress. I de fall läkaren inte kan ta sig till din angivna adress samt du inte varit anträffbar återbetalas inte patientavgiften vid ej utfört besök.Vid val av besöksadress förbinder du dig att inte boka besöket till en miljö som är olämplig för läkarbesök. Exempel på sådana miljöer är industrier där skyddsutrustning krävs, byggarbetsplatser och dylika lokaler där inte ett besök kan utföras på ett säkert sätt. Likaså ska miljön för ett läkarbesök vara ren och lämplig för undersökning och samtal. Vid missbruk av ovanstående förbehåller sig Docteum AB rätten att stänga av användare från tjänsten.

Konto

Vid inloggning (eller bokning via telefon) och godkännande av dessa villkor (bokning av besök via telefonen tolkas som godkännande av dessa villkor) träffar kontoinnehavaren avtal med Docteum AB och skapar ett konto i Tjänsten. Avtalet ska anses ingånget när Kontoinnehavaren har registrerat ett konto i Tjänsten.

Lagring av uppgifter

Användaren är medveten om och accepterar att samtliga aktiviteter vid användandet av tjänsten, inklusive inloggning och medicinsk konsultation, sparas hos Docteum AB som journalanteckning. Som användare lämnar jag samtycke att angivna kontaktuppgifter kan användas av Docteum AB i marknadsföringssyfte – för att bl.a. skicka information samt erbjudande genom e-mail, notisutskick. Användare har rätt att återkalla sitt samtycke som gäller för denna kommunikation.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och behandling av personuppgifter

Som användare av Tjänsten godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen (2008:355) samt Patientsäkerhetslagen (2010:659) inom ramen för Vårdgivarens verksamhet. Vi behöver Dina personuppgifter för att kunna utföra en medicinsk behandling av Dig och för att administrera vårt digitala tjänsteutbud (Tjänsten). Vi kan inte utföra tjänsten om Du inte godkänner till att vi använder uppgifterna för detta ändamål. Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Ansökan skall vara skriftlig och underskriven av Dig. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som är felaktiga. Om du anser att uppgifterna är felaktiga på något sätt har du rätt att begära rättelse. När det gäller begäran om rättelse i journalanteckning kommer Din egen inställning i ärendet att journalföras som en kommentar till de befintliga uppgifterna. Beslut om ändring eller borttagning av journaluppgifter kan endast ske efter ansökan hos Socialstyrelsen som beslutar i frågan. Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. Vi är dock av lag bundna att lagra dina journaluppgifter varvid vi inte kan radera all din information hos oss. Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter. Du har rätt att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt.

Godkännande enligt GDPR

Jag lämnar härmed mitt godkännande genom min inloggning till Tjänsten eller bokning via telefon att lämnade personuppgifter får lagras och bearbetas i samtliga register hos Vårdgivaren, samt att min IP-adress lämnas ut till tredje part i syfte att administrera Bolagets digitala tjänsteutbud. Jag lämnar även mitt uttryckliga godkännande till att av mig lämnade uppgifter som avser min hälsa och medicinska behandling får lämnas ut till eller inhämtas från tredje man om det är ett nödvändigt led i den medicinska behandlingen, dock med begränsningar enligt gällande lagstiftning nämnt ovan som gäller sekretess m.m. Jag lämnar även mitt uttryckliga godkännande till att Bolaget anlitar underleverantörer som personuppgiftsbiträde gällande datakommunikation och datalagring utanför tredje land (utanför EU). Bolaget skall dock tillse att datakommunikationen kommuniceras och lagras på ett säkert och adekvat sätt i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv eller, om överföringen sker till USA, genom att försäkra oss om att personuppgiftsbiträdet är anslutet till Privacy Shield.

Sekretess

Tjänsten omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med lag och ingen utomstående kan ta del av information om dig som framkommit i samband med din användning av Tjänsten. Bolaget kan i sällsynta situationer förpliktigas att lämna ut hela eller delar av din journal om det följer av myndighetsbeslut eller lag.

Inloggning

Inloggning i Tjänsten sker med säker identifiering med hjälp av BankID. Kontoinnehavaren ansvarar för all användning av kontot, likafullt får kontor endast användas av den som registrerade det. En vårdnadshavare har dock rätt att använda tjänsten för sitt barns räkning under förutsättning att barnet är under arton (18) år. Mobil@Doktorn ansvarar inte för missbruk av kontot och konsekvenser därav.

Receptförskrivningspolicy

Vårdgivaren följer nationella riktlinjer för förskrivningspolicy samt STRAMA-gruppens riktlinjer för förskrivning av antibiotika. Bakgrundskunskap och förskrivningsmönster hämtas från Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten. Bolaget förskriver inte några preparat eller läkemedel av narkotisk art.

Åldersgränser

Du måste vara minst 18 år gammal för att kunna skapa ett eget konto. Personer under 18 år läggs till på vårdnadshavarens konto av aktuell vårdnadshavare. Mobil@Doktorn behandlar inte barn under ett (1) år.

Användarens ansvar

Som användare av Tjänsten förbinder du dig som användare att: inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation; vid varje besök förse Läkaren med korrekt och sanningsenlig information; vid försämring av det behandlade tillståndet vända dig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning; genast anmäla ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom adress, telefonnummer, e-mail, kreditkortsuppgifter m.m., genast anmäla avbrott eller fel i Tjänsten till info@mobiladoktorn.se. Kontoinnehavaren får ej överlåta avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av avtalet till annan part.

Docteum AB:s ansvar

Docteum AB är skyldig att kontrollera att läkare som aktualiseras som rådgivare och förskrivare inom Tjänsten innehar giltiga försäkringar och innehar svensk läkarlegitimation och/eller annan nödvändig kompetens. Docteum AB ansvarar för att upprätthålla innehållet i Tjänsten som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Tjänstens upphörande

Avtalet avseende Tjänsten gäller tills vidare. Bolaget och användaren har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. Användaren har rätt att när som helst kontakta Bolaget brevledes och be dem att ta bort användarens konto. Om Bolaget bedömer att en användare missbrukar Tjänsten kan denne komma att omedelbart stängas av från Tjänsten. Användaren kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.

Priser och betalning

Pris för att använda Tjänsten framgår alltid tydligt i Tjänsten i samband med att ett läkarbesök bokas. Samtliga eventuella kringtjänsters pris publiceras likaså de i Tjänsten i var tid. Betalning för tjänsten sker innan mötet bekräftas. Köpeskillingen reserveras i väntan på ett bekräftat läkarbesök. Om Mobil@Doktorn inte kan leverera efterfrågad tjänst återbetalas hela köpeskillingen utan dröjsmål.

Integritetspolicy och cookies

Docteum AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i integritetspolicy samt använder cookies i enlighet med vad som anges i cookiespolicy. Integritetspolicy och cookiespolicy är tillgängliga på www.mobiladoktorn.se

Ändringar

Docteum AB har rätt att göra ändringar i dessa villkor, och skall då publicera de nya villkoren på hemsidan. En ny version av dessa villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya villkoren. Docteum AB förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av produkten och tjänsten. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet.

 

INTEGRITETSPOLICY

2020-08-01

Docteum AB (Mobil@Doktorn), org. nr. 559115-4033 är ett svenskt företag som följer dataskyddslagstiftning i Sverige och är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Mobil@Doktorn och som beskrivs i denna integritetspolicy.

Mobil@Doktorn följer GDPR-direktivet (General Data Protection Regulation), och är en ny dataskyddsförordning som gäller inom EU från och med den 25 maj 2018. GDPR reglerar hur företag och organisationer får hantera dina personuppgifter.

I integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte.

Integritetspolicyn avser behandling av personuppgifter för vilka Mobil@Doktorn är personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med Mobil@Doktorn när du använder någon av våra tjänster (t.ex. mobil applikation, webapplikation) eller besöker vår hemsida.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter som kan hänföras till dig:

 • Kontodata – så som personnummer, namn, adress, e-mailadress och telefonnummer, din avatar (om du lägger till den i din profil)
 • Medicinskdata – som du tillför oss (t.ex. hälsoprofil). Vi kommer också att föra in uppgifter om dig i din journal om vi inleder en patientrelation.Som vårdgivare kommer vi aldrig att dela med oss av Medicinskdata till en icke-medicinsk tredjepart (medicinsk tredjepart kan som exempel utgöras av labb för tester, NPÖ, fysiska vårdcentraler).
 • Användares beteende (exempelvis beteende inom applikationen, platsinfo)
 • Teknisk data (exempelvis enhetens ID, IP-adress)

Medicinskdata som behandlas

Mobil@Doktorn, som vårdgivare, omfattas av patientdatalagen (2008:355) och är skyldig att behandla och spara medicinsk data som uppkommer i samband med nyttjande av våra tjänster. Att journalföra ett besök är läkarens skyldighet gentemot patienter.

Vi delar inte medicinsk data med tredje part utanför vår Tjänst, förutom i de fall en sådan utlämning följer av lag (t.ex. patientdatalagen). För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster använder vi oss även av ett fåtal externa serviceleverantörer som behandlar personuppgifter (inkluderat medicinsk data) på uppdrag av oss.

Personuppgiftsansvarig

Docteum AB
Sköldungagatan 7
114 27 Stockholm
E-post: info@mobiladoktorn.se

Personuppgiftsombud

E-post: dataskydd@mobiladoktorn.se

Syfte med behandlingen

Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen av personuppgifter:

 • Kontodata – för att kunna erbjuda Mobil@Doktorns tjänster (för att fullfölja avtal mellan oss och därmed kunna leverera vår Tjänst till dig) samt att vid behöv kontakta dig. Vi kan även använda Kontodata i marknadsföringssyfte, t.ex. för att skicka nyhetsbrev.
 • Vi behandlar medicinsk data på basis av ditt godkännande. I detta ingår att våra läkare för journal.
 • Genom applikationen kan vi skicka till dig läkarintyg, remiss, recept och ev. provsvar.
 • Platsinfo för att kunna leverera tjänsten
 • Vi kommer att tillhandahålla personuppgifter till kontrakterade tjänsteleverantörer för utförande av uppdrag för vår räkning, exempelvis för genomförande av betalning och datalagring.

Datalagring

Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet (bl. a. lagliga krav). Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas. Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar Mobil@Doktorns rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, t.ex. patientdatalagen som kräver 10 års arkivtid. Merparten av data hanteras och lagras inom EU/EES. Vid undantagsfall kan data skickas utanför EU/EES enligt punkten ”Tredje part och länder utanför EU/EES”.

Docteum AB lagrar inte personuppgifter längre än det är nödvändigt för att leverera vård, kunna leverera Tjänsten eller uppfylla de legala krav som åligger oss.

Cookies

En cookie är en liten fil som består av bokstäver och nummer som vi sparar i din webbläsare eller hårddisk om du samtycker till det. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.

Vi använder följande cookies:

 • Nödvändiga: är nödvändiga för driften av vår webbplats. De gör det till exempel möjligt för dig att logga in på vår webbplats säkra områden och våra andra tjänster.
 • Analytiska: för att känna igen och räkna antalet besökare och kontrollera hur besökare använder webbplatsen.
 • Funktionella:för att känna igen dig när du återkommer till vår webbplats.
 • Inriktade: används för att registrera ditt besök på vår webbplats, de sidor du besökt och de länkar du följt för att göra vår webbplats och annonser mer relevanta för dig. Vi kan också komma att dela informationen till tredje part i samma syfte.

Om betalningar och betalsätt

Mobil@Doktorn samarbetar med Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB som är leverantör av betaltjänster.

Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB – Nordens främsta expert på betalningar, med skräddarsydda lösningar för handel i flera nordiska länder. Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB erbjuder betallösningar för internet-, mobil- och fysisk handel samt administrativa tjänster inom fakturering, reskontrahantering och inkasso, men även finansiella tjänster som factoring, delbetalning och lån.

Vi använder Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB som betalningsväxel. Tjänsten är säker och certifierad enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Secure Socket Layer (SSL) skapar en säker och krypterad förbindelse mellan din dator och Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB betalningsserver. All överföring sker tryggt utan att obehöriga kan komma åt någon information.

Kortbetalning

I samarbete med Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB erbjuder vi kortbetalningar med VISA och Mastercard.

Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB krypterar all känsliga kortdata så att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna.

Vid köp fyller du i kortnummer, giltighetstid och CVC-kod hos Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB. Du kan också komma att behöva verifiera ditt kortköp hos din kortutgivare med Verified by VISA eller MasterCard SecureCode.

Faktura

Information om personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB att du inte samtycker till detta på den adress som Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB anvisar.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB på det konto som Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB anvisar”.

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 0 kr. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Om recept

Mobil@Doktorn samarbetar med ApoEx som är leverantör av e-recept tjänst.

Tredje part och länder utanför EU/EES

Docteum AB kan komma att dela personuppgifter med våra tjänsteleverantörer. En del av tjänsteleverantörer kan vara etablerade utanför EU/EES (enbart i undantagsfall). Vi kontrollerar att de tjänsteleverantörer vi samarbetar med följer en adekvat säkerhetsstandard. För att tillförsäkra en adekvat säkerhetsstandard tillämpas t.ex. EU:s standardklausuler om överföring av uppgifter eller (om överföringen sker till USA) genom att kontrollera att tjänsteleverantör är ansluten till Privacy Shield.

Dina rättigheter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. På grund av att vi är en vårdgivare är vi enligt lag skyldiga att behålla merparten av din medicinska data. På din förfrågan kommer all medicinsk data som vi inte har en rättslig skyldighet att behålla att raderas.

Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter.

Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad. När det gäller radering/ändringar av journalanteckningar kommer vi att anteckna din eventuellabegäran i din journal. Det är bara Inspektionen för vård och omsorg som, efter ansökan, kan besluta om radering av journalanteckningar.

Under vissa omständigheter har du rätt att få uppgifterna raderade. Du kan även begära att dina personuppgifter rättas, flyttas eller blockeras. Du har också rätt att begära information om direktåtkomst eller elektronisk åtkomst till dina uppgifter har förekommit.

Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om vår behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske genom en skriftlig undertecknad begäran till Docteum AB. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Begäran ska skickas brevledes till: Docteum AB, Sköldungagatan 7, 114 27 Stockholm

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.