För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
Kampanj: Boka hembesök av läkare, nu 1 295 kr (ordinarie 2 495 kr) Läs mer »

Abonnemangsvillkor för företag

ALLMÄNNA ABONNEMANGSVILLKOR FÖR MOBILA DOKTORN

(1) Dessa allmänna abonnemangsvillkor (”Allmänna Villkoren”) gäller mellan Docteum AB (”Mobila Doktorn”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), org.nr 559115-4033, med adress Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Stockholm och dig som användare av de tjänster och funktioner som beskrivs nedan (”Kunden”) (var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”). Genom att ingå ett abonnemangsavtal (”Abonnemanget”) och därefter använda de tjänster som Mobila Doktorn tillhandahåller (”Tjänsten eller Tjänsterna”) godkänner Kunden dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor utgör avtalsinnehåll i Abonnemanget mellan Mobila Doktorn och Kunden (”Avtalet”).

(2) Dessa Allmänna Villkor har reviderats den 24 november 2021 och ersätter alla tidigare gällande Allmänna Villkor avseende Abonnemanget, Tjänsterna och Avtalet.

1 ALLMÄNT

Tjänsternas omfattning och beställning

1.1 Mobila Doktorn tillhandahåller en abonnemangstjänst för en hemläkartjänst. Tjänsten säljs i abonnemangsform, genom Abonnemanget till juridisk eller fysisk person.

1.2 I Tjänsten ingår hemläkarbesök och/eller sjukvårdsrådgivning per telefon, beroende på vilket abonnemang kunden tecknar. Abonnemangen har olika antal fria hemläkarbesök, förutom abonnemanget för sjukvårdsrådgivning per telefon som saknar fria hemläkarbesök. Outnyttjade besök sparas inte. Vid hembesök av läkare där Kundens anställde eller anställdes familjemedlem är folkbokförd på samma adress (”Anställde”) kan undersökning gällande akuta infektioner med tillhörande symtom (hosta, bihålebesvär, halsfluss, feber, lunginflammation), besvär i rörelseorgan (stukning, ryggskott), magbesvär, hudutslag (eksem, klåda, borrelia), astma och andningsbesvär, besvär som rör öron, näsa och hals, ögoninfektioner, psykisk ohälsa, stressreaktion, sömnsvårigheter, svullna ben och vissa andra liknande besvär utföras. Vid en undersökning ingår vid behov snabbprover såsom CRP, urinsticka eller halsprov samt utfärdande av recept, remiss och sjukvårdsrelaterade intyg. Tjänsten omfattar även kvalitetsuppföljning efter genomfört besök då Kunden kontaktas av Mobila Doktorn för att svara på frågor kring upplevd kvalitet av Tjänsten.

1.3 Mobila Doktorn ska inte användas vid behov av akut vård, utan då bör Kunden eller Anställde ringa 112 eller uppsöka akutmottagning.

Abonnemangsbekräftelse och avtalets start

1.4 I Abonnemanget framgår pris för Tjänsten, eventuell bindningstid samt dessa Allmänna Villkor som bilaga. Anmärkningar på Avtalet från Kundens sida ska göras inom 7 (sju) dagar från dess att Avtalet ingåtts till Kunden. Avtalsstart beräknas från det datum parterna ingått Abonnemanget.

Priser

1.5 Utöver i Abonnemanget avtalad abonnemangsavgift (”Abonnemangsavgiften”) tillkommer kostnad för enskilda besök enligt Abonnemanget.

1.6 Mobila Doktorn förbehåller sig rätten att debitera Kunden om förändringar görs i lagstiftning eller avtal med landstinget som innebär ökade kostnader för Mobila Doktorn. Innan sådan debitering görs kommer dock dessa Allmänna Villkor att uppdateras, se punkten 10.1 nedan.

Betalningsvillkor

1.7 Betalning av Abonnemangsavgiften erläggs mot faktura årsvis.

1.8 Betalning av Abonnemangsavgiften ska vara Mobila Doktorn tillhanda senast på fakturan angivet förfallodatum. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med vid varje tidpunkt gällande referensränta plus 8 %, en påminnelseavgift om 60 SEK samt andra kostnader som uppstår för Mobila Doktorn, t.ex. inkassokostnader (för närvarande 180 SEK). Vidare äger Mobila Doktorn rätt att inaktivera Tjänsten enligt punkten 2.1 nedan.

1.9 Kunden svarar för att erlägga rättidig betalning av Abonnemangsavgiften i enlighet med vad som föreskrivs i varje respektive faktura.

Betalningsansvar

1.10 Kunden är betalningsansvarig för samtliga avgifter som följer av Abonnemanget. Om Abonnemanget tecknas för juridisk person, av någon som saknar behörighet att företräda den juridiska personen, har denne personligt betalningsansvar.

Tjänstens tillgänglighet

1.11 Mobila Doktorn har som avsikt att tillhandahålla Tjänsten för Kunden utan större avbrott. På grund av tekniska problem (t.ex. elavbrott, fel i mjukvara och/eller hårdvara, anslutningsförlust, etc.) eller till följd av annan typ av avbrott i allmänna samfärdseln på så sätt som beskrivs under punkten 9.1 nedan kan dock Mobila Doktorn förhindras från att utföra Tjänsten. Mobila Doktorn garanterar inte att Tjänsten kan tillhandahållas för det fall det uppstår sådana hinder som ligger utanför Mobila Doktorns kontroll.

1.12 Kund accepterar genom ingånget Avtal att avbrott, fördröjningar och liknande som förorsakats på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll eller är en del av vår kontinuerliga service av Tjänsten enligt punken 1.11 ovan, inte utgör fel i Tjänsten.

2 MOBILA DOKTORNS RÄTT, ÅTAGANDE OCH ANSVAR

Begränsa nyttjandet eller stänga tillgängligheten

2.1 Vid försenad eller utebliven betalning för Abonnemanget eller tilläggstjänster äger Mobila Doktorn rätten att inaktivera Tjänsten. Inaktivering av Tjänsten innebär inte automatiskt att Tjänsten sägs upp.

Vid fel, avhjälpande m.m.

2.2 Under förutsättning att Kunden betalat ålagda avgifter i enlighet med dessa Allmänna Villkor, är Mobila Doktorn skyldig att avhjälpa eventuella fel i Tjänsten efter att Kunden har meddelat Mobila Doktorn om detta. Avhjälpande ska ske utan oskäligt dröjsmål efter meddelande från Kunden med hänsyn till avvikelsens art och omständigheter.

Överlåtelse

2.3 Mobila Doktorn äger rätt att överlåta detta Avtal, i delar eller i sin helhet, när som helst, utan skyldighet att meddela Kunden om sådant överlåtande. Ansvar för vårdgivarnas fullgörelse av vårdtjänster

2.4 Mobila Doktorn är en etablerad vårdgivare som står under IVO:s tillsyn. Mobila Doktorn utför Tjänsten med iakttagande av gällande regelverk för hälso- och sjukvård, däribland hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och gällande föreskrifter (”Regelverket”).

2.5 Mobila Doktorn ansvarar för att läkare som aktualiseras som rådgivare och förskrivare inom Tjänsten innehar giltiga försäkringar och innehar svensk läkarlegitimation och/eller annan nödvändig kompetens för utförandet av Tjänsten.

2.6 Mobila Doktorn kan inte garantera att Tjänsten kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten. Mobila Doktorn ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt Regelverket. Mobila Doktorn är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Mobila Doktorns sida.

Ändring i erbjudande och de tjänster som tillhandahålls

2.7 Mobila Doktorn uppdaterar kontinuerligt sitt erbjudande, Abonnemanget och Avtalet. Mobila Doktorn har rätten att, utan att dessförinnan inhämta godkännande från Kunden, när som helst göra ändringar av i sitt erbjudande, Abonnemanget, Avtalet och de Tjänster som tillhandahålls till Kunden i enlighet med vad som framgår av punkten 10.1 nedan.

2.8 Vid sådana ändringar i erbjudandet, Abonnemanget, Avtalet eller Tjänsterna har dock kunden rätt att säga upp avtalet i enlighet med vad som framgår under punkten 10.1 nedan.

3 KUNDENS ÅTAGANDE OCH ANSVAR

Avtalsvillkor och uppgifter

3.1 Kund bär ansvaret för att ta del av dessa Allmänna Villkor samt iaktta eventuella förändrade eller nya avtalsvillkor och förutsättningar avseende Tjänsten och Abonnemanget. Om Kund fortsätter att använda Tjänsten efter det datum då sådana ändringar träder i kraft innebär det att Kund godkänner ändringarna.

3.2 Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas av Kunden i samband med ingåendet av Avtalet eller Abonnemanget och användandet av Tjänsterna. Mobila Doktorn ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden har lämnat felaktig information eller inte uppdaterat informationen.

3.3 Kunden ska förvara personlig och användarspecifik information – såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan komma att nyttjas för användandet av Tjänsterna – på ett betryggande sätt och inte använda den eller avslöja denna information för någon obehörig. Om Kunden misstänker, eller borde ha misstänkt, att sådan information har kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst därtill.

3.4 Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden. Kunden ansvarar således för bl.a. eventuell överföring av information och elektroniska dokument. Kunden är skyldig att, utöver dessa Allmänna Villkor och eventuella instruktioner som Mobila Doktorn från tid till annan publicerar på sin webbplats, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tjänsten. Kunden får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att Mobila Doktorn eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

3.5 Kunden och Kundens anställde förbinder sig därtill att:

  • vid försämring av det behandlade tillståndet, vända sig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning på sjukhus, samt
  • inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation.

Överlåtelse

3.6 Kund har inte rätt att överlåta Avtalet eller Abonnemanget. Kunden har inte heller rätt att överlåta eller överföra eventuella rättigheter till Tjänsten utan Mobila Doktorns föregående skriftliga medgivande.

Skyldighet att hålla Mobila Doktorn skadelös

3.7 Kunden ska hålla Mobila Doktorn skadelös om Kunden gjort intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller om tredje man riktar anspråk mot Mobila Doktorn i anledning av Kundens användning av Tjänsterna.

4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

4.1 Mobila Doktorn äger alla immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsterna (inklusive men inte begränsat till eventuella tekniska lösningar och eventuellt innehåll på Mobila Doktorns webbplats) samt allt material som publiceras av eller tillhandahålls Kunden från Mobila Doktorn (inklusive men inte begränsat till programvara, dokumentation, data, registerinformation och liknande). Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls Mobila Doktorn.

4.2 Om immateriella rättigheter uppstår som ett resultat av Kundens användande av Tjänsterna tillfaller dessa Mobila Doktorn med ensamrätt.

4.3 All Kundens kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Mobila Doktorns material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Allmänna Villkor är förbjuden. Kunden förstår att otillåten användning kan utgöra brottslig gärning.

5 PERSONUPPGIFTER

5.1 Mobila Doktorn är personuppgiftsansvariga för vissa av de personuppgifter som vi behandlar inom ramen för Abonnemanget. Vår behandling sker alltid i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och vår, vid var tid gällande, integritetspolicy.

Kund kan läsa vår fullständiga integritetspolicy på Mobila Doktorns webbplats.

6 REKLAMATION

6.1 Reklamation skall, för att kunna åberopas, göras skriftligen och inom skälig tid efter det att Kunden uppmärksammat felet/bristen eller skäligen borde ha uppmärksammat felet/bristen. Kunden ska på egen bekostnad översända erforderligt material och/eller information så att avvikelsen i enlighet med anmälan kan åtgärdas av Mobila Doktorn.

6.2 Kunden är skyldig att framställa ersättningskrav till Mobila Doktorn utan skäligt dröjsmål efter det att skada upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Kunden inte gör detta förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande.

7 ABONNEMANGETS GILTIGHETSTID, UPPSÄGNING OCH UPPHÖRANDE

Abonnemangets giltighetstid

7.1 Om Abonnemanget ej sagts upp av Part senast 1 månad före Avtalets upphörande, förlängs det med ytterligare tolv månader för varje gång. För det fall Part önskar säga upp avtalet under förlängningen ska detta göras senast 1 månad före respektive förlängningsperiods utgång.

Mobila Doktorns hävningsrätt

7.2 Mobila Doktorn äger rätten att med omedelbar verkan häva Abonnemanget om Kunden ej erlagt avtalade avgifter och är i dröjsmål i mer än trettio (30) dagar; eller om Kunden bryter mot något villkor i Avtalet.

Mobila Doktorns rätt att införa karantänsperiod för kund

7.3 Mobila Doktorn äger rätten att neka en kund att teckna ett nytt abonnemang inom loppet av 12 månader (s.k. karantänsperiod) från avslut av ett tidigare abonnemang.

8 ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 Mobila Doktorns ansvar är under alla omständigheter begränsat till maximalt 2,5 prisbasbelopp. För undvikande av missförstånd gäller inte denna ansvarsbegränsning för patientskadeersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller ersättning enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”).

9 FORCE MAJEURE

9.1 Parterna är överens om att i det fall Part är helt eller delvis förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet och detta beror på omständighet som ligger utanför Parts omedelbara kontroll och som Part skäligen inte Kunde ha känt till eller förutsett vid avtalets ingående, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Som befrielsegrunder räknas myndighetsingripande, krig, upplopp, strejk, naturkatastrof, elavbrott, sabotage mot till exempel el, telefonledningar och datautrustning eller liknande händelser. Om Parts fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angivna omständigheter äger Part rätt att, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Abonnemanget.

10 VILLKORSÄNDRING

10.1 Mobila Doktorn kan ändra dessa Allmänna Villkor utan att i förväg inhämta godkännande från Kunden. Sådan ändring träder, i fråga om befintliga Kunder, i kraft en vecka efter det att ändringar en införts på Mobila Doktorns Webbplats och att Kunden erhållit information från Mobila Doktorn om att ändringar av dessa Allmänna Villkor skett. För det fall Kunden inte godtar ändringarna i dessa Allmänna Villkor har Kunden rätt att med utan beaktande av punkten 7.1 ovaninom en månad från det att ändringarna träder i kraft omedelbart säga upp Avtalet. För det fall sådan uppsägning inte sker ska Kunden anses ha godtagit ändringarna genom att fortsätta använda Tjänsterna. För nya Kunder gäller de senast publicerade Allmänna Villkoren omedelbart.

11 MEDDELANDEN

11.1 Meddelanden med anledning av dessa Allmänna Villkor ska överlämnas via bud till respektive Parts angivna adress eller via e-post till Parts respektive e postadress som den andra Parten vanligen kommunicerar med Parten genom. Ett sådant meddelande ska anses överlämnat (i) vid tidpunkten för överlämnande (om det lämnas via bud) eller (ii) vid avsändandet (om det skickas via e-post).

12 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

12.1 Skulle någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor eller tillämpningen därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att de Allmänna Villkoren eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Parterna justera de Allmänna Villkoren eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt de Allmänna Villkorens andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i de Allmänna Villkoren ska fortsätta gälla.

13 RUBRIKER

13.1 Rubrikerna i dessa Allmänna Villkor är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte ligga till grund för tolkning av de Allmänna Villkorens materiella bestämmelser.

14 TILLÄMPLIG LAG

14.1 Abonnemanget och Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk materiell rätt.

15 TVIST M.M.

15.1 Tvister som uppstår i anledning av Abonnemanget, Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållande skall ska slutligt avgöras i allmän domstol där Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

15.2 Har Kunden invändningar beträffande eller synpunkter på Tjänsterna i den del som avser vård för vilket Mobila Doktorn ansvarar anmodas Kunden att kontakta Mobila Doktorn på info@mobiladoktorn.se.

15.3 För synpunkter på vården har Kunden också möjlighet att vända sig till patientnämnden i Kundens landsting eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).