För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
Kampanj: Boka hembesök av läkare, nu 1 295 kr (ordinarie 2 495 kr) Läs mer »

Integritetspolicy

Information om behandling av dina personuppgifter

Bakgrund

Docteum AB (”Mobila Doktorn”) är en vårdtjänst där patienter erbjuds vård av legitimerade läkare i hemmet. Vid tillhandahållandet av vård värnar Mobila Doktorn om din personliga integritet.

Denna integritetstext förklarar hur och varför vi använder dina personuppgifter i samband med att du laddar ner och använder vår Mobila Doktorn-applikation (”appen”). Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetstext.

Genomgående i denna integritetstext används begreppet ”behandling”, vilket inbegriper samtliga åtgärder som involverar personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av personuppgifter.

Med ”GDPR” avses Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Med ”personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Docteum AB, org. nr. 559115-4033, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som framgår av denna integritetstext.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig. Detta kan vara uppgifter som du antingen själv lämnar till oss (i) direkt i appen, (ii) när du varit i kontakt med oss (t.ex. tidsbokningar och resultat från blodprov som registreras i appen), och/eller (iii) som vi samlar in automatiskt från din enhet i anslutning till att du använder appen.

Om du lämnat ditt samtycke på förhand kan vi även, inom ramen för sammanhållen journalföring i syfte att tillhandahålla dig trygg och effektiv vård, samla in dina personuppgifter från andra vårdgivare och provtagningscentraler. Notera att du alltid har rätt att motsätta dig sammanhållen journalföring (se även nedan under rubriken ”Mottagare som vi delar personuppgifter med” rörande sammanhållen journalföring).

Personuppgiftsansvarig

Docteum AB (”Mobila Doktorn”) är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträde
Webbplatsen är producerad av webbyrån Tankbar. Personuppgiftsbiträdet äger ej rätt att behandla personuppgifter annat än för att säkerställa tjänsten som Personuppgiftsansvarige anlitat dem till.

När och varför behandlar vi personuppgifter?

Skapa och hantera ditt användarkonto

Om du väljer att logga in med Mobilt BankID och skapa ett personligt användarkonto i appen kommer vi att behandla dina personuppgifter för att bl.a. hjälpa dig att upprätta kontot och i övrigt administrera användarkontot. Om du inte loggar in med ett personligt användarkonto kommer du inte att kunna nyttja funktionerna och tjänsterna i appen.

Kategorier av personuppgifterLaglig grund
• Identitetsuppgifter
• Användaruppgifter  

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättigheter och skyldigheter enligt våra användarvillkor kopplat till upprättandet och administreringen av ditt användarkonto.  

Bevarandetid: Personuppgifter för detta ändamål bevaras fram till att du väljer att avsluta ditt konto hos oss.  

Möjliggöra din användning av appen, inklusive tillhandahålla dig vård och rådgivning

I samband med att du använder appen kommer vi att behandla dina personuppgifter som du förser oss med. Detta kan t.ex. ske när du bokar hembesök av våra läkare, anger testresultat och/eller symptom, genomför videomöten med vår hälso- och sjukvårdspersonal och/eller när du tar del av provresultat eller annan information i appen. Notera att uppgifter som du anger i appen kan komma att kopplas ihop med- och läggas in i vårt journalsystem för att möjliggöra en effektiv vårdgivning.

Behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan sker för att kunna möjliggöra för dig att använda våra tjänster och funktioner i appen, i syfte att tillhandahålla dig vård och rådgivning på bästa vis. Detta innefattar även att kunna kommunicera med dig i samband med att vi tillhandahåller dig vård, t.ex. påminnelser om hembesök och att genomföra tester.

Kategorier av personuppgifterLaglig grund
• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
• Användaruppgifter
• Testresultat
• Provsvar
• Anteckningar och kommunikation från dig
• Bokningsuppgifter
Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i anslutning till att vi tillhandahåller dig vård och rådgivning.  
Rättsligt undantag för känsliga personuppgifter
Känsliga uppgifter, bl.a. rörande hälsostatus och/eller genetiska uppgifter (t.ex. från blodprov), behandlas då det är nödvändigt för att tillhandahålla våra hälso- och sjukvårdstjänster till dig (artikel 9.2 h) GDPR).    

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte i minst tio (10) år efter den sista uppgiften registrerades, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter avseende journalföring enligt patientdatalagen (2008:355). Vi spelar aldrig in eller sparar videosamtal med dig.   

Hantera och besvara dina frågor och eventuella klagomål, inklusive övrig kommunikation

Om du via appen kommunicerar med oss, t.ex. genom att lämna eventuella klagomål rörande vårdgivningen eller om du har andra frågor eller funderingar, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera och besvara sådana klagomål eller frågor.

Kategorier av personuppgifterLaglig grund
• Identitetsuppgifter
• Anteckningar och kommunikation från dig
• Kontaktuppgifter
Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för oss avseende hantering och bemötande av klagomål från dig.  

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera din feedback och besvara dina frågor (som inte omfattas av vår skyldighet att besvara klagomål enligt ovan).  
Rättsligt undantag för känsliga personuppgifter
Känsliga uppgifter, bl.a. rörande hälsostatus, behandlas då det är nödvändigt för att tillhandahålla våra hälso- och sjukvårdstjänster till dig (artikel 9.2 h) GDPR).  

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, alternativt under den period som är nödvändig för att hantera och besvara dina frågor och funderingar.

Förse dig med relevanta erbjudanden

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig anpassade erbjudande och annan relevant information via e-post. Du kan när som helst enkelt avregistrera dig från vår e-postlista genom att använda länken längst ner i våra e-postutskick.

Kategorier av personuppgifterLaglig grund
• Identitetsuppgifter
• Användaruppgifter
• Användargenererad data
• Kontaktuppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig med erbjudanden och annan relevant information.  

Samtycke. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsändamål baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda avregistreringslänken längst ner i våra e-postutskick.  
Rättsligt undantag för känsliga personuppgifter
Eventuella känsliga uppgifter, bl.a. rörande hälsostatus, behandlas då det är nödvändigt för att tillhandahålla våra hälso- och sjukvårdstjänster till dig (artikel 9.2 h) GDPR).  

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras (i) under den tid som du är kund hos Mobila Doktorn samt för en period om 12 månader därefter eller (ii) fram till dess att du avregistrerar dig från vår e-postlista.

Utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten samt administration och verksamhetsuppföljning

Vi behandlar dina personuppgifter som du anger i appen i syfte att utveckla och förbättra vår vård till dig (kvalitetssäkring), samt i samband med administration och verksamhetsuppföljning. Detta sker t.ex. genom att ta fram rapporter över statistik baserat på vilken typ av information du anger i appen. Själva behandlingen utgörs av att vi anonymiserar nu nämnda personuppgifter, d.v.s. rapporterna över trender och statistik kommer inte att kunna hänföras till dig som individ.

Kategorier av personuppgifterLaglig grund
• Identitetsuppgifter
• Användaruppgifter
• Användargenererad data
• Testresultat   
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp, utvärdera och förbättra vår tjänst och vård till dig.  
Rättsligt undantag för känsliga personuppgifter
Eventuella känsliga uppgifter, bl.a. rörande hälsostatus, behandlas då det är nödvändigt för att tillhandahålla våra hälso- och sjukvårdstjänster till dig (artikel 9.2 h) GDPR).

Bevarandetid: Rapporter/statistik på aggregerad nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare.

 

Utveckla och förbättra våra funktioner och tjänster i appen

Vi behandlar, förutsatt att du lämnat ditt uttryckliga samtycke, dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tekniska funktioner i appen, vilket sker i syfte att kunna tillhandahålla dig en förbättrad vårdprodukt/tjänst. Detta sker bl.a. baserat på hur ofta och vilka funktioner du använder i appen och vilken typ av information du anger i appen.

Kategorier av personuppgifterLaglig grund
   • Identitetsuppgifter
• Användaruppgifter
• Användargenererad data
• Testresultat
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att utveckla och förbättra appens tekniska funktioner.  
Rättsligt undantag för känsliga personuppgifter
Eventuella känsliga uppgifter, bl.a. rörande hälsostatus, behandlas med stöd av ditt uttryckliga samtycke (artikel 9.2 a) GDPR).  

Bevarandetid: Uppgifter på aggregerad nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare.  

Förbättra din upplevelse vid användning av appen

I syfte att förbättra din upplevelse vid användning av appen och ge dig skräddarsytt innehåll när så är lämpligt kommer vi att samla in och behandla din personuppgifter. Detta innebär att vi t.ex. kan spara information om valda inställningar i appen (såsom språk- och bildskärmsinställningar) för nu nämnda ändamål.

Kategorier av personuppgifterLaglig grund
 • Användargenererade uppgifter
• Identitetsuppgifter
• Geografiska uppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förbättra din upplevelse i appen och ge dig skräddarsytt innehåll.  

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta ändamål tillsvidare eller tills du väljer att ta bort ditt konto.  

Hantera och bemöta rättsliga krav

I syfte att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess, måste vi i förekommande fall behandla dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifterLaglig grund
Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättsprocesser.  

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.  

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Utöver vad som framgår av denna integritetstext i övrigt behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för oss, t.ex. rörande krav enligt GDPR.

Kategorier av personuppgifterLaglig grund
Samtliga uppgifter som samlats in och som är nöd­vändiga för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.  Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för oss.  

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som gäller för oss.  

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda våra IT-system och -tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopie­ring, identifiering av potentiella risker och bedrägerier, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, behandlar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifterLaglig grund
Samtliga uppgifter som framgår av denna integritetstext om nödvändigt för att uppfylla ändamålet.Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och skydda våra IT-system och -tjänster.  

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering tills du väljer att avsluta ditt konto hos oss.  

Mottagare som vi delar personuppgifter med

När det är nödvändigt delar vi personuppgifter med nedan mottagare. Om inget annat anges är namngivna mottagare självständigt personuppgiftsansvariga för deras egen behandling av personuppgifter.

MottagareÄndamålLaglig grund
MyndigheterFör att fullgöra eventuella rättsliga uppgiftsskyldigheter, t.ex. i samband med begäran från myndigheter i enlighet med patientdatalagen (2008:355), patientlagen (2014:821) och patientsäkerhetslagen (2010:659).  Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som vi omfattas av.  
Myndigheter (inklusive domstolar) och juridiska ombudFör att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.Berättigat intresse. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att tvister och ärenden hanteras av behöriga domstolar och ombud.  
Köpare, säljare och externa rådgivare/andra inblandade parterMöjliggöra verksamhetsförändringar, t.ex. försäljning eller sammanslagning av verksamheten eller investeringar i övrigt. Berättigat intresse. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra verksamhetsförändringar.  

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar vi dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa leverantörer tillhandahåller t.ex. IT-tjänster till oss, vilket bl.a. innefattar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar och IT-system. De tjänsteleverantörer som vi har anlitat får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Andra vårdgivare (sammanhållen journalföring)

För att möjliggöra en trygg och effektiv vård kan vi ge andra vårdgivare tillgång till din patientjournal hos oss via sammanhållen journalföring, t.ex. i samband med att du sökt vård hos en annan vårdgivare. Du har alltid rätt att motsätta dig sammanhållen journalföring, vilket i sådant fall innebär att vi är skyldiga att spärra dina uppgifter. Observera vidare att du behöver lämna ditt samtycke till den andra vårdgivaren för att denne ska få ta del av dina uppgifter via sammanhållen journalföring. Vårdgivaren kommer att vara självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter från det att tillgång ges till dina uppgifter via sammanhållen journalföring.

Du har även rätt att spärra journaluppgifter från elektronisk tillgänglighet för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess. Observera dock att en spärrning kan resultera i att vi inte har möjlighet att ge dig lika god och säker vård, som om vi hade haft tillgång till sådan potentiellt relevant och nödvändig information.

Skydd för dina personuppgifter

I egenskap av vårdgivare vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Detta innebär bl.a. att vi noga ser över behörigheten och åtkomsten till dina personuppgifter, i syfte att säkerställa att personal hos Mobila Doktorn ges tillgång till dina personuppgifter endast i den utsträckning detta är nödvändigt som ett led i din vård eller av annat berättigat skäl. Vidare tillser vi att åtkomsten till dina personuppgifter omfattas av ett starkt skydd, t.ex. genom kryptering och/eller tvåfaktorsautentisering. Notera även att vår hälso- och sjukvårdspersonal omfattas av lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att dina uppgifter inte obehörigen får röjas. Om uppgifter enligt lag däremot får lämnas ut, kan detta ske på medium för automatiserad behandling.

Till skydd för dina personuppgifter omfattas Mobila Doktorn också av vissa sökbegränsningar. Detta innebär att så kallade känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser, under vissa förutsättningar, inte får användas som sökbegrepp inom vår verksamhet.

Dina rättigheter

Rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du, under vissa förutsättningar, rätt att göra gällande följande rättigheter:

Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat. Vidare har du rätt att, på begäran, få information om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst till dina patientuppgifter som skett.

Rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade.

Invända mot särskild behandling Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter som grundas på ett berättigat intresse, mot bakgrund av den särskilda situationen och till behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om vi inte kan uppvisa ett avgörande berättigat skäl för att fortsätta behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller om inte behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättliga anspråk, så är vi skyldiga att upphöra med behandlingen.  

Radering

Du kan få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, t.ex. när personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in.

Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina personuppgifter under särskilda omständigheter, t.ex. när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter raderas.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se. Notera att du även kan ha rätt till skadestånd enligt GDPR och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till GDPR, i fall dina personuppgifter behandlas i strid med patientdatalagen (2008:355).

Cookiehantering gällande Google Analytics och Google Ads

Google – Analys och marknadsföring – Läs mer här Google’s Privacy & Terms site

Kontakta oss

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta Mobila Doktorn på kontaktuppgifterna nedan. Vi äger rätt att vid behov ändra och komplettera denna integritetstext.

Personuppgiftsansvarig
Mobila Doktorn
Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Stockholm

Kontaktuppgifter
info@mobiladoktorn.se

Integritetstexten uppdaterades senast
2022-03-04

Kategorier av personuppgifter

Nedan hittar du en förklaring till de kategorier av personuppgifter som vi kan samla in och spara om dig.

Kategorier av personuppgifterExempel på personuppgifter
Anteckningar och kommunikationPersonuppgifter som du anger i din kommunikation med oss eller dina anteckningar i appen  
Användargenererade uppgifterKlick- och besökshistorik, teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-nummer, tidzon och skärmupplösning), var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, etc.  
Användaruppgifter  Användarnamn
Bokningsuppgifter  Uppgift om tidsbokningar  
Geografiska uppgifterLokaliseringsuppgift från din enhet  
Identitetsuppgifter  Namn, personnummer
Kontaktuppgifter  Adress, e-postadress, telefonnummer
ProvsvarProvresultat rörande dig, t.ex. från blodprov  
TestresultatResultat/hälsostatus baserat på dina svar i appen, t.ex. angivna symptom