För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
Kampanj: Boka hembesök av läkare, nu 1 295 kr (ordinarie 2 495 kr) Läs mer »

Användarvillkor

Utöver dessa användarvillkor har vi även tydliga policies enligt nedan:

Villkor enskild användare

Uppdaterad 2022-03-08

Om tjänsten

Docteum AB äger och driver Tjänsten ”Mobila Doktorn”. Docteum AB benämns nedan som ”Vårdgivaren” och detta avtal reglerar användandet av ”Tjänsten” Mobila Doktorn för dig som enskild användare i egenskap av patient.

Tjänsten är inte till för att användas vid akuta situationer som kräver akut sjukvård utan i sådana situationer ska den allmänna vården anlitas genom att ringa 112 eller genom att omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus. Tjänsten är skapad för att användas i Sverige.

Hembesök av läkare

Mobila Doktorn erbjuder hembesök av läkare. Det innebär att läkarbesök som bokas i Tjänsten utförs på den adress du som patient önskar. Som kund förbinder du dig att alltid förse Mobila Doktorn med korrekta adressuppgifter och att göra allt som står i din makt för att läkaren ska kunna utföra planerat besök. Det inkluderar att finnas tillgänglig på det telefonnummer du angett utifall läkaren har svårt att hitta till din adress. I de fall läkaren inte kan ta sig till din angivna adress och du inte varit anträffbar återbetalas inte patientavgiften vid ej utfört besök.

Vid val av besöksadress förbinder du dig att inte boka besöket till en miljö som är olämplig för läkarbesök. Exempel på sådana miljöer är industrier där skyddsutrustning krävs, byggarbetsplatser och dylika lokaler där ett besök inte kan utföras på ett säkert sätt. Likaså ska miljön för ett läkarbesök vara ren och lämplig för undersökning och samtal. Docteum AB förbehåller sig rätten att vid missbruk av Tjänsten enligt ovanstående stänga av användaren från Tjänsten.

Konto

Vid inloggning (eller bokning via telefon) och godkännande av dessa villkor (bokning av besök via telefonen tolkas som godkännande av dessa villkor) träffar kontoinnehavaren avtal med Docteum AB och skapar ett konto i Tjänsten. Avtalet ska anses ingånget när Kontoinnehavaren har registrerat ett konto i Tjänsten.

Lagring av uppgifter

Samtliga aktiviteter vid användandet av tjänsten, inklusive inloggning och medicinsk konsultation, sparas hos Docteum AB som journalanteckning. Genom att använda Tjänsten lämnar du ditt samtycke till att dessa uppgifter sparas, samt till att angivna kontaktuppgifter får användas av Docteum AB i marknadsföringssyfte, exempelvis för att skicka information och erbjudanden via e-post eller andra meddelanden och notiser. Som användare har du rätt att återkalla ditt samtycke som gäller för denna kommunikation.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och behandling av personuppgifter

Som användare av Tjänsten godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen (2008:355) samt Patientsäkerhetslagen (2010:659) inom ramen för Vårdgivarens verksamhet. Vi behöver Dina personuppgifter för att kunna utföra en medicinsk behandling av Dig och för att administrera vårt digitala tjänsteutbud (Tjänsten). Vi kan inte utföra tjänsten om Du inte godkänner att vi använder uppgifterna för detta ändamål. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få besked om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Ansökan skall vara skriftlig och underskriven av Dig. Du har också rätt att begära
rättelse i fråga om personuppgifter som är felaktiga. Om du anser att uppgifterna är felaktiga på något sätt har du rätt att begära rättelse. När det gäller begäran om rättelse i journalanteckning kommer Din egen inställning i ärendet att journalföras som en kommentar till de befintliga uppgifterna. Beslut om ändring eller borttagning av journaluppgifter kan endast ske efter ansökan hos Socialstyrelsen som beslutar i frågan. Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. Vi är dock av lag bundna att lagra dina journaluppgifter varvid vi inte kan radera all din information hos oss. Du har rätt att vid skriftlig förfrågan erhålla information om hur vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter. Du har rätt att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt.

Godkännande enligt GDPR

Jag lämnar härmed mitt godkännande genom min inloggning till Tjänsten eller bokning via telefon att lämnade personuppgifter får lagras och bearbetas i samtliga register hos Vårdgivaren, samt att min IP-adress lämnas ut till tredje part i syfte att administrera Bolagets digitala tjänsteutbud. Jag lämnar även mitt uttryckliga godkännande till att av mig lämnade uppgifter som avser min hälsa och medicinska behandling får lämnas ut till eller inhämtas från tredje man om det är ett nödvändigt led i den medicinska behandlingen, dock med begränsningar enligt den gällande lagstiftning som nämns ovan i den här texten och som bland annat, men inte endast, gäller sekretess. Jag lämnar även mitt uttryckliga godkännande till att Bolaget anlitar underleverantörer som personuppgiftsbiträde för
datakommunikation och datalagring utanför tredje land (utanför EU). Bolaget skall dock tillse att datakommunikationen kommuniceras och lagras på ett säkert och adekvat sätt i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv eller, om överföringen sker till USA, genom att försäkra oss om att personuppgiftsbiträdet har annan legal grund för lagringen.

Sekretess

Tjänsten omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med lag och ingen utomstående kan ta del av information om dig som framkommit i samband med din användning av Tjänsten. Bolaget kan i sällsynta situationer förpliktigas att lämna ut hela eller delar av din journal om det följer av myndighetsbeslut eller lag.

Inloggning

Inloggning i Tjänsten sker med säker identifiering med hjälp av BankID. Kontoinnehavaren ansvarar för all användning av kontot och kontot får endast användas av den som registrerade det. En vårdnadshavare har dock rätt att använda tjänsten för sitt barns räkning under förutsättning att barnet är under arton (18) år. Mobila Doktorn ansvarar inte för missbruk av kontot och konsekvenser därav.

Receptförskrivningspolicy

Vårdgivaren följer nationella riktlinjer för förskrivningspolicy samt STRAMA-gruppens riktlinjer för förskrivning av antibiotika. Bakgrundskunskap och förskrivningsmönster hämtas från Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten. Bolaget förskriver inte några preparat eller läkemedel av narkotisk art.

Åldersgränser

Du måste vara minst 18 år gammal för att kunna skapa ett eget konto. Personer under 18 år läggs till på vårdnadshavarens konto av aktuell vårdnadshavare. Mobila Doktorn behandlar inte barn under ett (1) år.

Användarens ansvar

Som användare av Tjänsten förbinder du dig som användare att: inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation; vid varje besök förse Läkaren med korrekt och sanningsenlig information; vid försämring av det behandlade tillståndet vända dig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning; genast anmäla ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom adress, telefonnummer, e-post, kreditkortsuppgifter m.m., genast anmäla avbrott eller fel i Tjänsten till info@mobiladoktorn.se. Kontoinnehavaren får ej överlåta avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av avtalet till annan part.

Docteum AB:s ansvar

Docteum AB är skyldig att kontrollera att läkare som aktualiseras som rådgivare och förskrivare inom Tjänsten innehar giltiga försäkringar och innehar svensk läkarlegitimation och/eller annan nödvändig kompetens. Docteum AB ansvarar för att upprätthålla innehållet i Tjänsten som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Tjänstens upphörande

Avtalet avseende Tjänsten gäller tills vidare. Bolaget och användaren har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. Användaren har rätt att när som helst kontakta Bolaget brevledes och be dem att ta bort användarens konto. Om Bolaget bedömer att en användare missbrukar Tjänsten kan denne komma att omedelbart stängas av från Tjänsten. Användaren kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.

Priser och betalning

Pris för att använda Tjänsten framgår alltid tydligt i Tjänsten i samband med att ett läkarbesök bokas. Samtliga eventuella kringtjänsters pris publiceras likaså de i Tjänsten i var tid. Betalning för tjänsten sker innan mötet bekräftas. Köpeskillingen reserveras i väntan på ett bekräftat läkarbesök. Om Mobila Doktorn inte kan leverera efterfrågad tjänst återbetalas hela köpeskillingen utan dröjsmål.

Om betalningar och betalsätt

Mobila Doktorn samarbetar med Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB som är leverantör av betaltjänster.
Swedbank Pay är en del av PayEx Sverige AB – Nordens främsta expert på betalningar, med skräddarsydda lösningar för handel i flera nordiska länder. Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, erbjuder betallösningar för internet-, mobil- och fysisk handel samt administrativa tjänster inom fakturering, reskontrahantering och inkasso, men även finansiella tjänster som factoring, delbetalning och lån. Vi använder Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, som betalningsväxel. Tjänsten är säker och certifierad enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Secure Socket Layer (SSL) skapar en säker och krypterad förbindelse mellan din dator och Swedbank Pays, en del av PayEx Sverige AB, betalningsserver. All överföring sker tryggt utan att obehöriga kan komma åt någon information.

Kortbetalning

I samarbete med Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, erbjuder vi kortbetalningar med VISA och Mastercard.
Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, krypterar all känslig kortdata så att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Vid köp fyller du i kortnummer, giltighetstid och CVC-kod hos Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB.
Du kan också komma att behöva verifiera ditt kortköp hos din kortutgivare med Verified by VISA eller MasterCard SecureCode.

Faktura

Information om personuppgifter och kreditprövning: Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.
Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål, exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till
uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av Swedbank Pays, en del av PayEx Sverige AB, produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, att du inte samtycker till detta på den adress som Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, anvisar.
Information om överlåtelse ”Fordran kommer att överlåtas till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Swedbank Pay, en del av PayEx
Sverige AB, på det konto som Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, anvisar”.

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 0 kr. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00 %, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller motsvarande lag som ersätter denna”. Mer om behandling av personuppgifter hos SwedbankPay, en del av PayEx Sverige AB: https://www.swedbankpay.se/villkor/behandling-av-personuppgifter